ESSAY TUNGKOL SA ARAW NG KALAYAAN NG PILIPINAS

Essay Topic: Composition Writing

Paper type: Composition Writing

Words: 2225 |
Published: 06.30.20 |
Views: 273 |
Download now

Karanasan

Nagsimula ang Rebolusyong Pilipino noong 1896. Noong Disyembre 1897, nilagdaan ng pamahalaang Espanya at mga rebolusyonaryo ang isang kasunduan, ang Kasunduan sa Biak-na-Bato, na siyang nangangailangan sa Espanya em magbayad ng 800, 500 piso sa mga rebolusyonaryo at maipatapon si Propina at iba pang mga lider sa Hong Kong. Noong Abril 1898, noong pumutok ang Digmaang Espanyol-Amerikano, naglayag si Komodoro George Dewey lulan ng U. H. S. Olympia mula Hk patungong Seem ng Maynila at pinamunuan ang pagdating ngAsiatic Squadronng Hukbong Dagat ng Amerika. Noong 1 Mayo, 1898, ginapi ng Estados Unidos ang Espanya sa Labanan sa Appear ng Maynila. Nagpasiya si Emilio Propina na bumalik ng Pilipinas para tulungan ang hukbong Amerikano em labanin ang Espanya. Pumayag ang Hukbong Dagat ng ng Amerika na dalhin siya pabalik lulan ng USS McCulloch, at noong 19 Mayonaise, nakarating siya ng Cavite.

Ang kasalukuyang lokasyon ng Pagpapahayag

Kasalukuyang national aeronautics and space administration (nasa) pangangalaga ng Pambansang Aklatan ng Pilipinas ang Pagpapahayag. Hindi siya ipinapakita sa publiko, ngunit maaari itong matignan ng may well pahintulot, tulad ng ibang mga dokumento na national aeronautics and space administration (nasa) pangangalaga ng Pambansang Aklatan.

Noong kasagsagan ng Digmaang Pilipino-Amerikano, nakuha ng pamahalaang Amerikano ang mga 4 hundred, 000 makasaysayang dokumento by ipinadala ang mga ito sa Estados Un >Noong 1958, ipinagkaloob sa pamahalaang Pilipino ang mga dokumentong ito, kabilang na ang dalawang established ngmicrofilmng buong koleksiyon, kung saan national aeronautics and space administration (nasa) pangangalaga ng Pamahalaang Pederal ng Estados Un

Noong mga bandang dekada ’80 um ’90, ninakaw ang Pagpapahayag mula sa Pambansang Aklatan. Dahilan sa pagkakaroon ng malawakang imbestigasyon ukol sa malawakang pagnanakaw ng mga makasaysayang dokumento by sa sinundang pampublikong apela para maibalik ang mga ito, ang Deklarasyon ay naisauli sa Pambansang Aklatan noong year 1994 ni Milagros Guerrero, isang propesor ng Pamantasan ng Pilipinas.

PANIMULA

Sapagkat ang pagkilala sa katutubong karangalan at sa pantay at di-maikakait na mga karapatan ng lahat ng nabibilang sa angkan ng tao ay siyang saligan ng kalayaan, katarungan at kapayapaan sa daigdig.

Sapagkat ang pagwawalang-bahala at paglalapastangan sa mga karapatan ng tao ay nagbunga ng mga gawang di-makatao na humamak sa budhi ng sangkatauhan, at ang pagdatal ng isang daigdig na ang mga tao ay magtatamasa ng kalayaan sa pagsasalita at ng kaligtasan sa pangamba at pagdaralita ay ipinahayag na pinakamataas na mithiin ng mga karaniwang tao.

Sapagkat mahalaga, kung ang tao ay di-pipiliting manghawakan bilang huling magagawa, sa paghihimagsik laban sa paniniil at pang-aapi, na ang mga karapatan ng tao’y mapangalagaan sa pamamagitan ng paghahari ng batas.

Sapagkat mahalagang itaguyod ang pagpapaunlad ng mabuting pagsasamahan ng mga bansa.

Sapagkat ang mga mamamayan ng Mga Bansang Nagkakaisa ay nagpatibay sa Karta ng kanilang pananalig sa mga Saligang karapatan ng tao, sa karangalan at kahalagahan ng pagkatao at sa pantay na mga karapatan ng mga lalaki at babae at nagpapasiyang itaguyod ang kaunlarang panlipunan at lalong mabubuting pamantayan ng buhay sa lalong malaking kalayaan.

Sapagkat ang mga Kasaping Estado ay nangako sa kanilang sarili na tamuhin sa pakikipagtulungan sa mga Bansang Nagkakaisa, ang pagtataguyod ng pandaigdig na paggalang at pagtalima sa mga karapatan ng tao at mga saligang kalayaan.

Sapagkat lubhang mahalaga ang pagkakaunawa ng lahat sa mga karapatan at kalayaang ito at lubhang mahalaga sa ganap na pagsasakatuparan ng mga pangakong ito.

Ngayon, Samakatuwid, Ang Pangkalahatang Kapulungan ay nagpapahayag ng Pandaigdig na Pagpapahayag na ito

ng mga Karapatan ng Tao

bilang pangkalahatang pamantayang maisasagawa para sa lahat ng tao at bansa, sa layuning ang bawat tao at bawat galamay ng lipunan, na laging nasa isip ang Pahayag na ito, ay magsikap sa pamamagitan ng pagtuturo at edukasyon na maitaguyod ang paggalang sa mga karapatan at kalayaang ito at sa pamamagitan ng mga hakbang na pagsulong na pambansa at pandaigdig, ay makamtan ang pangkalahatan at mabisang pagkilala at pagtalima sa mga ito, maging ng mga mamamayan ng mga Kasaping Estado at ng mga mamamayan ng mga teritoryo na nasa ilalim ng kanilang nasasakupan.

Artikulo 2

Ang bawat tao’y karapat-dapat sa lahat ng karapatan at kalayaang nakalahad sa Pahayag na ito, nang walang ano mang uri ng pagtatangi, gaya ng lahi, kulay, kasarian, wika, relihiyon, kuro-kurong pampulitika o iba pa, pinagmulang bansa o lipunan, ari-arian, kapanganakan o iba pang katayuan.

Bukod dito, walang pagtatanging gagawin batay sa katayuang pampulitika, hurisdiksiyunal o pandaigdig na kalagayan ng bansa o teritoryong kinabibilangan ng isang tao, maging ito ay nagsasarili, itinitiwala, di-nakapamamahala sa sarili o nasa ilalim ng ano mang katakdaan ng soberanya.

Pakikibaka para sa kasarinlan

Hindi kinalala ng Estados Unidos o ng Espanya man ang kapahayagan.

Kinalaunan, noong 1898, ibinigay ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos sa ilalim ng Kasunduan sa Paris ng 1898 na siyang nagtapos sa Digmaang Espanyol-Amerikano.

Hindi kinalala ng Pamahalaang Rebolusyonaryong Pilipino ang kasunduan o ang soberanya ng Amerika, at nakipaglaban sa Estados Un >at nagpahayag ng kaniyang pagkilala at pagtanggap sa soberanya ng Estados Un >Sinundan ito noong 2 Hulyo 1902, noong nagpadala ng telegrapo ang Kalihim ng Digmaan ng Estados Un >Gayunpaman, may mga maliliit na rebelyon ding naganap sa mga sumunod na taon.

Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ipinagkaloob din ng Estados Un >Sa Pilipinas, ang Araw ng Kalayaan ay ginugunita tuwing Hunyo 4 hanggang 4 Agosto 1964, sa pamamagitan ng mga mungkahi ng mga historyador at mga nasyonalista, nilagdaan national insurance Pangulong Diosdado Macapagal ang Batas Republika Blg. 4166 na siyang nagtatakda sa Hunyo 12 bilangAraw ng Kalayaanng bansa. Nauna nang ginugunita tuwing Hunyo 12 angAraw ng Watawatin maraming mga gusali ng pamahalaan ang hinihikayat bist du ibandera ang Watawat ng Pilipinas sa kanilang mga tanggapan.

Artikulo 21

Ang bawat tao’y may karapatang makilahok social fear pamahalaan ng kanyang bansa, sa tuwiran o sa pamamagitan ng mga kinatawang malayang pinili.

Ang bawat tao’y might karapatan social fear pantay em pagpasok sa paglilingkod pambayan ng kanyang bansa.

Ang kalooban ng bayan ang magiging saligan ng kapangyarihan ng pamahalaan; ang kaloobang ito’y ipahahayag sa tunay na mga halalan sa pana-panahon sa pamamagitan ng pangkalahatan in pantay-pantay na paghahalal in idaraos social fear pamamagitan ng lihim em balota o sa katumbas na pamamaraan ng malayang pagboto.

Artikulo 26

Ang bawat tao’y may karapatan sa edukasyon. Ang edukasyon ay walang bayad, doon man lamang sa elementarya at pangunahing antas. Ang edukasyong elementarya ay magiging sapilitan. Ang edukasyong teknikal at propesyonal ay gagawing maabot ng lahat in ang lalong mataas em edukasyon ay ipagkakaloob nang pantay-pantay sa lahat batay sa pagiging karapat-dapat.

Ang edukasyon ay itutungo sa ganap na pagpapaunlad ng pagkatao at sa pagpapalakas ng paggalang sa mga karapatan ng tao for mga pangunahing kalayaan. Itataguyod nito ang pagkakaunawaan, pagbibigayan, at pagkakaibigan ng lahat ng bansa, mga pangkat na panlahi o panrelihiyon, at palawakin ang mga gawain ng mga Bansang Nagkakaisa social fear ikapapanatili ng kapayapaan.

Ang mga magulang ay may well pangunahing karapatang pumili ng uri ng edukasyong ipagkaloob sa kanilang mga anak.

Artikulo of sixteen

Ang mga lalaki’t babaeng may sapat na gulang ay may well karapatang mag-asawa at magpamilya nang walang ano mang pagtatakda dahil sa lahi, bansang kinabibilangan o relihiyon. Nararapat sila sa pantay-pantay na karapatan sa pag-aasawa, sa panahong may asawa at pagpapawalang bisa nito.

Ang pag-aasawa’y papasukan lamang sa pamamagitan ng malaya at lubos na pagsang-ayon ng mga nagbabalak magkapangasawahan.

Ang pamilya ay likas at pangunahing pangkat social fear sangay ng lipunan in karapat-dapat sa pangangalaga ng lipunan by ng Estado.

Ang pagpapahayag ng Hunyo 12

Ang Akto ng Pagpapahayag ng Kasarinlan ay inihanda, sinulat by binasa national insurance Ambrosio Rianzares Bautista social fear wikang Kastila. Ang pagpapahayag ay inilagda ng 98 katao, kabilang na wiewohl ay isang opisyal ng hukbong Amerikano na siyang nakasaksi sa proklamasyon. Ipinahayag ng huling talata bist du mayroong isang estranghero (extrangerosa wikang Kastila, em nangangahulugangdayuhan) na dumalo sa katitikan, si G. L. M. Johnson, mhh siyang inilarawan bilang mamamayan ng U. S. A, isang Koronel ng Artilerya. Ngunit ang pahayag ng Kasarinlan ng Pilipinas ay ipinatupad lamang noong 1 Agosto, kung kailan marami nang mga bayan ang binuo sa ilalim ng mga pamuntunang inilatag ng Pamahalaang Diktaturya ni Heneral Aguinaldo.

Kinalaunan, sa Malolos, Bulacan, binago ng Kongreso ng Malolos ang kapahayagan sa dahil sa paggigiit ni Apolinario Mabini mhh siyang tumutol sa orihinal na proklamasyon na nagpapahayag na ang Pilipinas ay inilalagay social fear ilalim ng proteksiyon ng Estados Unidos.

Artikulo twenty three

Ang bawat tao’y may well karapatan sa paggawa, sa malayang pagpili ng mapapasukang hanapbuhay, social fear makatarungan in kanais-nais em mga kalagayan sa paggawa at sa pangangalaga laban sa kawalang mapapasukang hanap-buhay.

Ang bawat tao’y may well karapatan sa kapantay mhh bayad ng kapantay em gawain, nang walang recto mang pagtatangi.

Ang bawat taong gumagawa ay might karapatan social fear makatarungan by nababatay sa kabayarang tumitiyak sa kanyang sarili by sa kanyang pamilya ng kabuhayang karapat-dapat sa karangalan ng isang tao, at pupunan, kung kailangan, ng iba pang paraan ng pangangalangang panlipunan.

Ang bawat tao’y may karapatang magtatag at umanib sa mga unyon ng manggagawa pra sa pangangalaga ng kanyang mga kapakanan.

Kasaysayan

Ang araw ng paggunita ng kasarinlan ay nag-iba-iba social fear buong kasaysayan ng bansa. Ang pinakaunang tala ay noong 12 Abril 1895, kung kailan tumungo deras Emilio Jacinto, Restituto Javier, Guillermo Masangkay, Aurelio Tolentino, Faustino Manalak, Pedro Zabala at iba pang mga Katipunero sa Kuweba ng Pamitinan social fear Montalban, Rizal upang tanggapin ang mga bagong kasapi ng Katipunan. Sinulat national insurance Bonifacio angViva la independencia Filipina!oMabuhay ang kasarinlan ng Pilipinassa pader ng kuweba upang ipahayag ang layunin ng lihim na samahan. Namuno noise si Bonifacio sa Sigaw sa Pugad Lawin mhh siyang naghudyat sa Rebolusyong Pilipino. Ebenso pinunit ng mga kasapi ng Katipunan sa pamumuno ni Bonifacio ang kanilang mga sedula bilang pagtutol sa pananakop ng mga Kastila.

Noong 1896 ay sumiklab ang Rebolusyong Pilipino at noong Disyembre 1897 ay nagkasundo ang mga mananakop na Kastila in mga rebolusyonaryo sa ilalim ng Kasunduan sa Biak-na-Bato. Bilang pagsunod sa kasunduan, pinatapon social fear Hong Kong sina Emilio Recompensa at iba pang mga pinuno ng himagsikan.

Social fear pagsiklab ng Digmaang Espanyol-Amerikano, naglayag si Komodoro George Dewey mula Hong Kong patungo sa Seem ng Maynila at pinamunuan ang iskuwadra ng Hukbong Pandagat ng Amerika. Noong 1 Mayo 1898 ay nagapi national insurance Dewey ang Hukbong Dagat ng mga Kastila sa Labanan sa Look ng Maynila, na siyang nagtapos sa pamumuno ng Kastila sa Pilipinas. Sa buwan ding iyon ay inihat >Nakarating dans le cas où Aguinaldo sa Cavite noong 19 Mayonaise 1898 in tinipon ang mga puwersang rebolusyonaryo. Bandang Hunyo 1898 ay inisip ni Aguinaldo na magpahayag ng kasarinlan upang bigyan ng lakas ng loob ang mga taong-bayan em labanan ang mga Kastila at gayundin upang himukin ang ibang mga bansa na kilalanin ang kasarinlan ng Pilipinas.

Noong your five Hunyo 1898, naglabas si Aguinaldo ng isang kautusan na nagtatakda sa 12 Hunyo 1898 bilag araw ng pagpapahayag ng kasarinlan. Pinamunuan ni Aguinaldo ang nasabing kaganapan sa kaniyang tirahan social fear Kawit, Cavite na midday ay kilala bilang Cavite El Remoto. AngRetsdokument de la Proclamacion de la Autosuficiencia del Pueblo Filipinoay taimtim bist du binasa ng patnugot nito na si Ambrosio Rianzares Bautista, bist du nagsilbing tagapayo sa digmaan ni Propina at kaniyang espesyal bist du delegado. Ang kapahayagan na naglalaman ng 21 pahina ay nilagdaan ng ninety-seven mga Pilipino, na tinalaga ni Propina, at isang retiradong opisyal ng artilerya ng hukbong Amerika bist du si Koronel L. Meters. Johnson. Ang watawat ay opisyal bist du winagayway social fear unang pagkakataon bandang 5: 20 ng hapon, habang pinapatugtog ng banda ng San Francisco de Malabon ang Marcha Franquista Filipina.

Ang proklamasyon noong 1 Agosto 1898 ay niratipika ng 190 mga pangulo ng bayan mula sa 16 mga probinsya na kontrolado ng hukbong rebolusyonaryo. Muli itong niratipika noong twenty nine Setyembre 1898 ng Kongreso ng Malolos.

Ngunit hindi kinilala ng ibang mga bansa, maging ng Estados Un

Social fear ilalim ng Kasunduan sa Maynila ay pinagkaloob ng Estados Un >Ang petsa ng 4 Hulyo ay pinili ng Estados Este > Noong 4 Agosto 1964 ay isinabatas ang Batas Republika Blg 4166 na nagtatakda sa 4 Hulyo bilang Araw ng Republika ng Pilipinas, sa 12 Hunyo bilang Araw ng Kasarinlan ng Pilipinas, at hinihimok ang lahat ng mga mamamayan ng Pilipinas em gunitain ang huling nabanggit ng naaayon.

Artikulo twenty-five

Ang bawat tao’y may possibly karapatan social fear isang pamantayan ng pamumuhay na sapat para social fear kalusugan for kagalingan ng kanyang sarili at ng kanyang pamilya, kasama bist du ang pagkain, pananamit, paninirahan at pagpapagamot at kinakailangang mga paglilingkod panlipunan, in ng karapatan sa kapanatagan sa panahong walang gawain, pagkakasakit, pagkabalda, pagkabalo, katandaan at iba pang kakapusan sa ikabubuhay sa mga di-maiiwasang pangyayari.

Ang pagkaina at pagkabata ay nararapat sa tanging kalinga at tulong. Ang lahat ng bata, maging anak bist du lehitimo u di-lehitimo, ay magtatamasa ng gayon teil pangangalagang panlipunan.

Related posts